Produkt- och prisinformation mm
Vi reserverar oss för eventuella faktafel i produktinformation samt eventuella fel i pris- och lageruppgifter. Vi kan ej heller garantera att alla bilder exakt återger produkternas verkliga utseende.

Beställningsprocess och bindande avtal
Beställning kan göras av kreditgodkänd kund upp till kundens erhållna kreditlimit. Kunden ansvarar för att kunds order sker genom behörig företrädare. Vid order erhålls en beställningsbekräftelse. För det fall leveransbekräftelsens uppgifter avviker från uppgifterna i kundens order, åligger det kunden att snarast och senast fem dagar från mottagande av leveransbekräftelsen reklamera dito till oss. Om så inte sker har avtal ingåtts på de av Bila Design i leverensbekräftelsen angivna villkoren och priserna. Prov för godkännande kan komma att debiteras, krediteras vid order! Bekräftad order ger Bila Design rätt att publicera bild samt text på dito produkt som beställts på hemsidan www.tradingbolaget.se 

Pris och betalning
Vi förbehåller oss rätt till prisförändring utan föregående avisering fram till dagen för avsändande av leveransbekräftelse. Av oss kreditgodkända kunder (företag) faktureras med betalningsvillkor 10-30 dagar från fakturadatum. Faktura skickas vid leverans. Om kunden inte erlägger betalning i tid har vi rätt att debitera dröjsmålsränta från förfallodagen med en procentsats som motsvarar vid var tid gällande referensränta med tillägg av tio procentenheter samt rätt till lagstadgad ersättning enligt inkassolagen. Vid all specialtillverkning av produkter debiteras ett förskott, resterande belopp betalas vid leverans eller kan efter kreditprövning faktureras upp till 60 dagar netto.

Leveranstid och fraktvillkor
Vid beställning av produkter, som finns i lager enligt leveransbekräftelsen, sker normalt leverans senast den andra vardagen från beställningsbekräftelsen. Fraktkostnad tillkommer på varje order. Frakt sker med DHL, Postens Företagspaket, Schenker eller motsvarande.

Äganderättsförbehåll
Beställda produkter förblir vår egendom tills full betalning har erlagts. Kunden förbinder sig att väl vårda och inte ändra i, sälja, låna ut eller på annat sätt avhända sig produkten utan vårt skriftliga medgivande, förrän äganderätten har övergått till kunden genom full betalning.

Returer/kundservice
För varor ur ordinarie sortiment vars originalförpackning inte brutits eller på annat sätt åsamkats skada accepterar vi normalt återköp under tio dagar från datum från leverans till kunden. För specialbeställda varor accepteras ej återköp. Kund som önskar göra återköp skall kontakta oss, se telefon eller e-mailadress under Kontakta oss. Uppge order- och fakturanummer för att få ett returnummer. I vissa fall, tex avseende kampanj- eller reavaror, accepterar Bila Design’s leverantörer inte återköp och då kan heller inte Bila Design göra det. Vid återsändande av varan skall returfrakten vara betald av kunden samt ordersedel och skall giltigt returdokument, med returnummer angivet, medfölja. Återsändande till Bila Design sker på kundens risk. Är returfrakten ej betald eller saknas någon handling accepteras ej återköpet utan då återsänds varan till kunden. Vid accepterat återköp sker återbetalning– om Kunden betalat – eller kreditering med ett avdrag för fraktkostnaden samt maximalt 250 kronor jämte moms per produkt för täckande av Bila Design’s hanteringskostnader. Om återköp önskas av produkt som kunden ännu inte betalat har Bila Design rätt att fakturera nämnda kostnader.

Garanti och felansvar
Bila Design åtar sig ansvar för alla fabrikationsbrister/fel. Bila Design garanti är generös och vårt mål är att alla våra kunder skall bli nöjda!

Reklamation
Det åligger Kunden att kontrollera att levererade produkter stämmer med ordern och att de inte skadats vid transport. Avvikelse från order skall anmälas snarast, dock senast fem dagar från mottagandet, till Bila Design enligt nedan. Vid transportskada skall skadan anmälas till transportör i samband med mottagandet och därefter till Bila Design inom fem dagar från mottagandet. Är en vara felaktig skall Kunden reklamera till Bila Design omgående, dock senast två dagar från datum för leverans till Kunden, Vid retur eller reklamation skall Kunden kontakta Bila Design och uppge order och fakturanummer för att få ett returnummer, se telefon, fax eller e-mailadress under Kontakta Oss. Returnummer är giltigt under tio dagar, inom vilken tid vara skall återsändas.

Befrielsegrunder och hävning
Om Bila Design fullgörelse av leverans hindras, försvåras eller väsentligen fördyras av någon omständighet – såsom t ex krig, myndighetsingripande, oroligheter, inskränkningar i energitillförseln, arbetsmarknadsstörningar, förbud, restriktioner, uteblivna import- eller exporttillstånd, olyckshändelser, ogynnsamma transport- eller väderleksförhållanden eller uteblivna leveranser från leverantörer – som Bila Design inte skäligen kunnat förutse vid tidpunkten för avtalets slutande och vars följder Bila Design inte heller skäligen kunnat undvika eller övervinna, skall Bila Design i motsvarande grad utan ansvar befrias från sina förpliktelser att fullgöra detta avtal till dess omständigheten upphört. Inträffar sådan omständighet som nämns i föregående mening, skall Bila Design utan uppskov skriftligen underrätta den kund som berörs därav. Föreligger befrielsegrund för Bila Design under tid överstigande en månad, äger såväl Kunden som Bila Design inhibera ordern och häva avtalet. 

Leveranstider
Bila Design reserverar sig mot eventuella fel på lagersaldon o d vilket kan medföra att leverans sker senare än beräknat. Bila Design ansvarar inte för den eventuella skada som detta kan orsaka kunden. Reservation för större leveransförseningar orsakade av omständigheter utanför vår kontroll.

GDPR: Vi sparar följande persondata om våra kunder: 
Kunder: Förnamn, Efternamn, Företag/organisation, E-post, Person-/org.nr, Momsnummer, Adress, Postnummer, Ort, Land, Telefonnummer.
Beställningar: E-post, Person-/orgnr, Momsnummer, Adress, Företag, Förnamn, Efternamn, Adress, Postnummer, Ort, Telefonnummer.

Som kund kan du när som helst begära utdrag, ändring eller radering av dessa uppgifter.